TOPlist

Nanosvět - co lze zprostředkovat středoškolákům?

Určeno pro:  SŠ učitelé fyziky a chemie
Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Pro minimální počet 4 účastníků připravíme kurz vyhovující šablonám přímo na Vaší škole. Nemusíte nikam jezdit. Přizvat můžete i kolegyně a kolegy ze škol v okolí. Ceny takovýchto kurzů jsou individuální. Nejnižší cena začíná na 9 900 Kč pro 4 účastníky. Nebo si můžete vybrat z vypsaných termínů a přihlásit se individuálně za cenu 1499 CZK na osobu.

O Kurzu


Poznávání nanosvěta významně ovlivňuje náš současný život a přitom poznatky z této oblasti nejsou běžnou součástí výuky fyziky a chemie na středních školách. Tento seminář má nejen bohatou obsahovou náplň, ale také silný prožitkový náboj. Při akci bude prezentována řada názorných, finančně i časově nenáročných demonstrací využitelných ve výuce.

V rámci vzdělávací akce budou učitelé fyziky a chemie ze středních škol seznámeni s oblastí tzv. nanosvěta, což je pomyslné území částic a struktur, které se nachází mezi světem jednotlivých atomů a makrosvětem. Rozsah typických velikostí, kterými se zde zabýváme, je v rozmezí 1 nm –100 nm. V minulosti se tato oblast netěšila přílišnému zájmu, ale od poloviny dvacátého století vzrůstá její význam. Slova s předponou „nano“ jsou dnes velmi populární mezi odbornou i laickou veřejností. Jen těžko bychom hledali někoho, kdo dosud neslyšel pojmy nanotechnologie, nanovlákna, nanočástice či nanomateriály. Na druhou stranu ne každý dokáže odpovědět na otázky typu: Jak velké jsou nanočástice a nanostruktury? Kdy vznikl obor nanotechnologie a kdo byli jeho průkopníci? Kde všude nachází nanotechnologie uplatnění? Většina lidí má pouze mlhavou představu o významu nanosvěta – přínosu, který pro společnost může mít, a rizikách, které s sebou nese.

Kurz se skládá ze 3 bloků po přibližně 2,5 h.

I. Úvod do nanosvěta

První blok se věnuje představení oblasti nanosvěta – vysvětlení významu předpony „nano“, vymezení velikosti nanočástic a nanostruktur a popisu nových, neobvyklých vlastností, které se u hmoty v měřítku nanometrů projevují. Objasněny budou také pojmy nanotechnologie a nanověda a účastníci kurzu budou seznámeni s významnými osobnostmi, které stály u zrodu těchto interdisciplinárních oborů.

II. Pohled do nanosvěta

Druhý blok je zaměřen na mikroskopické metody, které jsou používány pro nahlížení do nanosvěta. Konkrétně se účastníci kurzu dozvědí, na jakém principu pracují elektronové mikroskopy a mikroskopy se skenující sondou a proč mají tyto přístroje nezastupitelné uplatnění v mnoha vědeckých oborech.

III. Nanomateriály

V třetím bloku budou představeny nejznámější nanomateriály (např. kovové nanočástice, uhlíkové nanomateriály, polymerní nanovlákna), a to zejména jejich složení, způsob výroby a současné i možné budoucí aplikace v elektronice, ve zdravotnictví, v kosmetice, oděvnictví, energetice a dalších oblastech lidské činnosti. Zmíněna budou pozitiva i negativa související s rozvojem nanotechnologie.

Akce má nejen bohatou obsahovou náplň, ale také silný prožitkový náboj. Při akci bude totiž prezentována řada názorných, finančně i časově nenáročných mezipředmětových demonstrací (modelů, makroskopických analogií). Představeny budou také jednoduché badatelské experimenty. Účastníci kurzu budou nenásilnou formou do realizace těchto aktivit v průběhu kurzu zapojeni. Při tom zjistí, že uvedené aktivity lze snadno zařadit do výuky chemie a fyziky na středních školách.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.