TOPlist

Nanosvět - svět nepatrných rozměrů, ale netušených možností

Určeno pro:  učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ – chemie, fyzika
Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Seminář je rozdělen do 3 bloků. První se věnuje představení oblasti nanosvěta, druhý je zaměřen na metody, které jsou používány pro nahlížení do nanosvěta, a ve třetím jsou představeny nanomateriály. Prezentovány jsou názorné, finančně i časově nenáročné mezipředmětové demonstrace. Určeno učitelům chemie a fyziky ze SŠ i ZŠ.

V rámci vzdělávací akce budou učitelé fyziky a chemie seznámeni s oblastí tzv. nanosvěta, což je pomyslné území částic a struktur, které se nachází mezi světem jednotlivých atomů a makrosvětem. Rozsah typických velikostí, kterými se zde zabýváme, je v rozmezí 1 nm –100 nm. V minulosti se tato oblast netěšila přílišnému zájmu, ale od poloviny dvacátého století vzrůstá její význam. Slova s předponou „nano“ jsou dnes velmi populární mezi odbornou i laickou veřejností. Jen těžko bychom hledali někoho, kdo dosud neslyšel pojmy nanotechnologie, nanovlákna, nanočástice či nanomateriály. Na druhou stranu ne každý dokáže odpovědět na otázky typu: Jak velké jsou nanočástice a nanostruktury? Kdy vznikl obor nanotechnologie a kdo byli jeho průkopníci? Kde všude nachází nanotechnologie uplatnění? Většina lidí má pouze mlhavou představu o významu nanosvěta – přínosu, který pro společnost může mít, a rizikách, které s sebou nese.

Kurz se skládá ze 3 bloků:

I. Úvod do nanosvěta

První blok se věnuje představení oblasti nanosvěta – vysvětlení významu předpony „nano“, vymezení velikosti nanočástic a nanostruktur a popisu nových, neobvyklých vlastností, které se u hmoty v měřítku nanometrů projevují. Objasněny budou také pojmy nanotechnologie a nanověda a účastníci kurzu budou seznámeni s významnými osobnostmi, které stály u zrodu těchto interdisciplinárních oborů.

II. Pohled do nanosvěta

Druhý blok je zaměřen na mikroskopické metody, které jsou používány pro nahlížení do nanosvěta. Konkrétně se účastníci kurzu dozvědí, na jakém principu pracují elektronové mikroskopy a mikroskopy se skenující sondou a proč mají tyto přístroje nezastupitelné uplatnění v mnoha vědeckých oborech.

III. Nanomateriály

V třetím bloku budou představeny nejznámější nanomateriály (např. kovové nanočástice, uhlíkové nanomateriály, polymerní nanovlákna), a to zejména jejich složení, způsob výroby a současné i možné budoucí aplikace v elektronice, ve zdravotnictví, v kosmetice, oděvnictví, energetice a dalších oblastech lidské činnosti. Zmíněna budou pozitiva i negativa související s rozvojem nanotechnologie.

Akce má nejen bohatou obsahovou náplň, ale také silný prožitkový náboj. Při akci bude totiž prezentována řada názorných, finančně i časově nenáročných mezipředmětových demonstrací (modelů, makroskopických analogií). Představeny budou také jednoduché badatelské experimenty. Účastníci kurzu budou nenásilnou formou do realizace těchto aktivit v průběhu kurzu zapojeni.

Při vzdělávací akci bude učitelům fyziky prezentováno deset fyzikálních experimentů, které je možné provádět s běžně dostupnými pomůckami a na základě kterých je možné provádět badatelsky orientovanou výuku (IBSE = inquiry based science education). Všechny experimenty si účastníci budou moci vyzkoušet tak, aby je v případě zájmu mohli ihned zařadit jako žákovské experimenty do své výuky. Jedná se např. o experimenty z mechaniky (zkoumání vlastností papíru), molekulové fyziky (voda), termiky (vypařování) a elektřiny (jednoduché elektrické obvody).


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: